menu
Nejste přihlášen, přihlásit se
 Ochrana osobních údajů
0

Ochrana osobních údajů - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů
Naše společnost při své činnosti využívá osobní údaje svých klientů, spolupracovníků či obchodních partnerů, návštěvníků našich prostor i osob, s nimiž jsme jednali o uzavření smlouvy. Ochranu Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí nebereme na lehkou váhu a děláme vše pro to, aby byly dostatečným způsobem zajištěny. S osobními údaji nakládáme zcela v souladu s platnou právní úpravou.
V tomto dokumentu Vám objasníme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete vůči nám uplatnit.
Kdo jsme? (tj. správce osobních údajů)
Správcem osobních údajů je naše společnost LED21 s.r.o. se sídlem Stará 251, Bohumín, IČ: 048 79 180, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl C vložka 65471.

Jaké údaje shromažďujeme?

Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Bez souhlasu
    1. Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, přihlašovací údaje k naší aplikaci či e-shopu (login, heslo atd.).
    2. Kontaktní údaje - údaje umožňující Vás kontaktovat, např. telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa.
    3. Údaje o nákupech a naší obchodní spolupráci, např. historie nákupů, platební údaje, bankovní spojení, platební karta, atd.
    4. Údaje o vstupech do areálu naší společnosti.
    5. Fotografie.
    6. Kamerové záznamy.
    7. Hlasový záznam (je-li hovor na zákaznické centrum naší společnosti nahráván).
    8. Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací - při využívání našich webových stránek, aplikací či e-shopu používáme ke shromažďování a ukládání informací různé technologie k identifikaci Vašeho prohlížeče a zařízení (soubory cookies a podobné technologie), shromažďujeme údaje o zařízení (např. IP adresa či jiné jedinečné identifikátory Vašeho zařízení, model hardware, verze operačního systému, údaje o mobilní síti, protokoly serverů, adresa internetového protokolu, datum a čas Vašeho požadavku).
    9. Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči naší společnosti.
    10. Další údaje, jejichž zpracování naší společnosti ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

Se souhlasem
Naše společnost v některých případech zpracovává výše uvedené údaje nebo i další údaje na základě Vašeho souhlasu. V takových případech je přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který jste podepsali nebo odsouhlasili elektronickou formou. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas odvolat.

K jakým účelům naše společnost osobní údaje využívá?
V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu.

Bez souhlasu
    1. Pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli. Z této smlouvy vyplývá, jaké údaje musíme zpracovávat, abychom mohli splnit vše, co jsme si sjednali a co nám v souvislosti s takovou smlouvou ukládá zákon (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce). Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy, jednání o podmínkách smlouvy či vedení výběrového řízení.
    2. Pro účely plnění zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele).
    3. Pro účely řízení vztahů se zákazníky a vytváření analytických modelů – abychom Vám mohli poskytnout služby dle Vašich potřeb, a to pohodlně a rychle, zpracováváme také údaje o nákupech, o požadavcích či stížnostech, porovnáváme a analyzujeme údaje o produktech naší společnosti, vytváříme statistiky a predikce odbytu, a to z důvodu ochrany našich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se v těchto případech údaje anonymizovat v největší možné míře. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
    4. Pro účely bezpečnosti a řízení rizik – v případech, kdy nám to ukládá právní předpis, nebo z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu za účelem zajištění bezpečnosti v areálu naší společnosti, ochrany našeho majetku, předcházení a odhalování podvodného nebo škodného jednání, atd.
    5. Pro účely výkonu nebo obhajoby našich právních nároků – jsme-li nuceni vymáhat svá práva nebo je hájit v soudním či správním řízení, použijeme nezbytné osobní údaje. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti.
    6. Pro účely interní správy naší společnosti – naši zaměstnanci zpracovávají Vaše osobní údaje rovněž při plnění svých pracovně právních povinností v rámci nastavených interních procesů naší společnosti. Důvodem je např. vnitřní správa naší činnosti, vytváření reportů o činnosti naší společnost nebo jednotlivých zaměstnanců, snaha o optimalizaci interních procesů nebo potřeba proškolení zaměstnanců.
    7. Zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) – typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, které jsme Vám již poskytli. Nabídky můžeme zasílat, dokud nevyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali.
    8. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá naše společnost na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

Se souhlasem
S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat osobní údaje i pro jiné účely (např. marketing). V takových případech je účel shromáždění a dalšího nakládání s osobními údaji přesně vymezen ve Vašem souhlasu. V takových případech máte vždy možnost tento souhlas odvolat.

Použití pro jiný účel než byly shromážděny?
V některých případech může naše společnost zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a:

 •     právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uchovávat (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté zboží nebo službu archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme);
 •     následně vznikne spor a naše společnost musí vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva;
 •     následně v souladu s ust. § 7 zák. 480/2004 Sb., zasíláme obchodní sdělení zákazníkům nebo odběratelům, kteří s naší společností v minulosti obchodovali a při té příležitosti nám sdělili svou adresu.
   

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností.

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv, nahráváním hovorů na call centru a kamerovým záznamem našich provozoven a jejich okolí.

Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet dodatečné údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky a přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

Jste povinni předávat nám osobní údaje?
Pokud údaje zpracováváme v souvislosti s objednávkou/smlouvou, kterou jste s námi uzavřeli, nebo se službou, kterou Vám poskytujeme, můžete se dobrovolně rozhodnout, zda smlouvu uzavřete nebo službu budete čerpat anebo nikoliv. Pokud k uzavření smlouvy nebo k čerpání služby došlo, pak jste povinni předat nám informace nezbytné k plnění smlouvy či čerpání služby. Bez těchto informací Vám nemůžeme službu nebo jiné plnění poskytnout.
Pokud je důvodem shromáždění a dalšího zpracování Vašich osobních údajů plnění právních povinností nebo ochrana našich oprávněných zájmů, pak jste povinni nám Vaše osobní údaje poskytnout. Vždy žádáme jen údaje potřebné pro splnění vymezeného účelu.
Pokud údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak je předání Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.

Jakým způsobem zajišťujeme ochranu Vašich údajů?
Naše společnost v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.
Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

 • v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí
  - partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou
  - přepravním partnerům, například PPL s.r.o. nebo Česká pošta, s.p.
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím
 • poskytovatelé cloudových služeb,  IT služeb, aplikací a další dodavatelé technologií a podpory
 • provozovatelé marketingových nástrojů
 • poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o.
 • dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v našich prostorách
 • poskytovatelé účetních služeb

Využívání souborů cookie

Cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo
 • se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás
 • sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy
 • pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web

Pokud využití cookies nevypnete v nastavení vašeho prohlížeče, budeme mít za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.

Jaká jsou Vaše práva a možnosti?
1. Právo na informace a vysvětlení
Naše společnost je povinna poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoliv ustanovení těchto zásad není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit. Kontakty na naši společnost jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu. Naši zaměstnanci Vám ochotně poskytnou vysvětlení nebo doplňující informace.

2. Právo odvolat souhlas
V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl údaj platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů).
Odvolání souhlasu je bezplatné a můžete tak učinit písemně na email obchod@led21.cz

3. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo mít přehled o tom, které údaje o Vás zpracováváme. Můžete si tak u nás vyžádat informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám veškeré související informace v rozsahu požadovaném článkem 15 nařízení GDPR, včetně kopie zpracovávaných osobních údajů. Realizací práva na přístup k osobním údajům nesmí být dotčena práva jiných osob.

4. Právo vznést námitku
Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.
Naše společnost bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašim zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti.
Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit i prostřednictvím technických nástrojů (odhlášení od odběru obchodních sdělení). Naše společnost poté Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat nebude, mohou však být zpracovávány nadále pro jiné účely.
Námitku můžete, stejně jako svá další práva, uplatnit na níže uvedených kontaktech. Vždy, prosíme, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by naše společnost neměla údaje o Vás zpracovávat.
Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

5. Právo na opravu, respektive doplnění
Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu či doplnění.

6. Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)
Máte právo žádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud je splněna nejméně jedna z následujících podmínek:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
Naše společnost podle článku 17 odstavce 3. nařízení GDPR nemusí požadované údaje vymazat, pokud je zpracování nezbytné:
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků naší společnosti,
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
- pro splnění právní povinnosti uložené naší společnosti předpisem ČR nebo EU,
- pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, je-li jím naše společnost pověřena,
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví při zpracování pro účely preventivního nebo pracovního lékařství atd.5
- pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro statistické účely nebo pro účely vědeckého a historického výzkumu, nebo pokud by výmaz splnění těchto cílů vážně ohrozil.6

7. Právo na přenositelnost údajů
Platná právní úprava Vám garantuje právo získat od naší společnosti Vaše osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme předat Vám nebo jinému správci, pokud o to požádáte a pokud to je technicky proveditelné. Toto právo lze uplatnit v případě, že:

- důvodem zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy či čerpání služby od naší společnosti a zároveň
- zpracování naše společnost provádí automatizovaně.
Realizací tohoto práva nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Toto právo nelze uplatnit, pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, pokud tím byla naše společnost pověřena.

8. Jak vyřizujeme Vaše námitky a žádosti?
Pokud se na naši společnost obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Tyto informace Vám poskytneme do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bude třeba z důvodu složitosti a počtu žádostí tuto lhůtu prodloužit, dáme Vám o tom vědět rovněž do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu. Lhůtu prodloužíme nejdéle o další dva měsíce. Uděláme vše proto, abychom Vám informace o přijatých opatřeních poskytli co nejdříve.

Informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme stejným způsobem, jakým o ně požádáte. Veškeré námitky a žádosti a naše reakce se činí a poskytují bezplatně. Pokud se však Vaše žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené, můžeme žádat náhradu nákladů spojených s poskytnutím informací nebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět.
Naše společnost může Vašim žádostem či námitkám vyhovět pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává. Musíme zajistit, aby práva nebyla zneužívána jinými osobami a Vaše osobní údaje nebyly neoprávněně předány cizí osobě. Z toho důvodu naše společnost ověřuje totožnost žadatele, a to buď vyžádáním dodatečných informací, s jejichž pomocí nám bude potvrzena totožnost žadatele, anebo předložení žádosti či námitky s úředně ověřeným podpisem. V případě ústního uplatnění žádosti či námitky na naší pobočce budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti předložením průkazu totožnosti.

9. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit na dozorový úřad:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 e-mail: posta@uoou.cz
web.: www.uoou.cz

Jak nás můžete kontaktovat?
Jsme povinni ověřovat totožnost osoby, která uplatňuje výše uvedená práva, abychom zabránili zneužití cizí osobou a tomu, že veškeré údaje u Vás předáme cizí osobě. Z toho důvodu bude při osobní žádosti uplatněné na pobočce naší společnosti ověřena totožnost žadatele předložením platného průkazu totožnosti. V případě e-mailové žádosti budeme trvat na tom, aby byla žádost doručena z e-mailové adresy, kterou máme u Vás zaevidovanou, a žádat doložení jiných informací, které bychom mohli spojit s informacemi, které máme již k dispozici, abychom si mohli být jisti, že údaje nepředáváme někomu jinému. Nebude-li možné Vás takto bezpečně identifikovat, budeme nuceni požádat Vás zaslání písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem nebo osobní předložení občanského průkazu.

S Vašimi dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na naši společnost obracet následujícími způsoby:

 •     Poštou: LED21, s.r.o., Stará 251, 735 52 Bohumín Záblatí
 •     E-mailem: obchod@led21.cz
 •     Telefonicky: +420 722 101 120
Newsletter
Chcete dostávat info o slevách a novinkách?
Registrujte se k odběru newsletteru.